ข้อมูลรายวิชา

ลำดับ สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ. ภาคเรียน อาจารย์ วันที่ upload
download
1
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย มคอ.3 2/2560 ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ 4 มิถุนายน 2561
2
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย มคอ.5 2/2560 ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ 4 มิถุนายน 2561
3
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มคอ.3 2/2560 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง 17 พฤษภาคม 2561
4
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มคอ.5 2/2560 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง 17 พฤษภาคม 2561
5
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7001101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 มคอ.3 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 18 มิถุนายน 2561
6
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มคอ.3 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 25 พฤษภาคม 2561
7
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มคอ.5 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 18 มิถุนายน 2561
8
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7002402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 25 พฤษภาคม 2561
9
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7002402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 18 มิถุนายน 2561
10
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693904 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
11
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693904 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
12
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694404 วิทยาการเข้ารหัสลับ มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
13
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694404 วิทยาการเข้ารหัสลับ มคอ.5 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
14
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023101 การสื่อสารข้อมูล มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
15
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023101 การสื่อสารข้อมูล มคอ.5 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
16
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
17
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มคอ.5 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
18
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692505 ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
19
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692505 ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มคอ.5 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
20
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
21
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
22
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
23
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 เอกราช ธรรมษา 19 มิถุนายน 2561
24
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
25
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มคอ.5 2/2560 เอกราช ธรรมษา 19 มิถุนายน 2561
26
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023301 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
27
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023301 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 เอกราช ธรรมษา 19 มิถุนายน 2561
28
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691603 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มคอ.3 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
29
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691603 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มคอ.5 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
30
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023401 สัญญาณและระบบ มคอ.3 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
31
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023401 สัญญาณและระบบ มคอ.5 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
32
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023705 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
33
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023705 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 มคอ.5 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
34
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024601 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
35
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024601 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มคอ.5 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
36
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
37
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
38
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691604 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
39
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691604 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
40
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023106 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 6 มิถุนายน 2561
41
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023106 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
42
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มคอ.3 2/2560 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ 20 มิถุนายน 2561
43
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มคอ.5 2/2560 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ 20 มิถุนายน 2561
44
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692104 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม มคอ.3 2/2560 เอกพล ภูติจันทร์ 27 พฤษภาคม 2561
45
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692104 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม มคอ.5 2/2560 เอกพล ภูติจันทร์ 20 มิถุนายน 2561
46
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693510 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 เอกพล ภูติจันทร์ 27 พฤษภาคม 2561
47
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693510 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 เอกพล ภูติจันทร์ 20 มิถุนายน 2561
48
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691602 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 วนษา สินจังหรีด 27 พฤษภาคม 2561
49
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691602 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มคอ.5 2/2560 วนษา สินจังหรีด 27 พฤษภาคม 2561
50
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692703 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มคอ.3 2/2560 วนษา สินจังหรีด 27 พฤษภาคม 2561
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738