ข้อมูลรายวิชา


ลำดับ ภาคเรียน สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ. อาจารย์
download
1
2/2564 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023709 วิศวกรรมเครือข่ายไร้สาย มคอ.3 บริบูรณ์ ดีกา
2
3/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.4 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
3
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย มคอ.3 ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
4
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย มคอ.5 ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
5
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692505 ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มคอ.3 อัจฉริยา เหล่าศิริ
6
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692505 ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มคอ.5 อัจฉริยา เหล่าศิริ
7
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694904 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 อัจฉริยา เหล่าศิริ
8
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024905 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 อัจฉริยา เหล่าศิริ
9
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024905 สัมมนาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 อัจฉริยา เหล่าศิริ
10
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692602- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มคอ.5 พัฒนา ศรีชาลี
11
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692608 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 พัฒนา ศรีชาลี
12
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มคอ.3 พัฒนา ศรีชาลี
13
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มคอ.5 พัฒนา ศรีชาลี
14
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692703 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มคอ.3 บริบูรณ์ ดีกา
15
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692703 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มคอ.5 บริบูรณ์ ดีกา
16
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023709 วิศวกรรมเครือข่ายไร้สาย มคอ.3 บริบูรณ์ ดีกา
17
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023709 วิศวกรรมเครือข่ายไร้สาย มคอ.5 บริบูรณ์ ดีกา
18
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
19
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
20
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.4 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
21
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.6 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
22
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
23
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
24
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694804 สหกิจศึกษา มคอ.4 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
25
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694804 สหกิจศึกษา มคอ.6 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
26
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7021201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มคอ.3 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
27
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7021201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มคอ.5 ปิยภัทร โกษาพันธุ์
28
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 เอกราช ธรรมษา
29
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.5 เอกราช ธรรมษา
30
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692301 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 เอกราช ธรรมษา
31
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692301 เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.5 เอกราช ธรรมษา
32
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022104 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มคอ.3 ณัฐวัตร คมเฉียบ
33
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023707 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 3 มคอ.3 ณัฐวัตร คมเฉียบ
34
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693510 การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ มคอ.3 รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
35
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692702 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มคอ.3 วจิราภรณ์ บุญใหญ่
36
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692702 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มคอ.5 วจิราภรณ์ บุญใหญ่
37
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693903 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 วจิราภรณ์ บุญใหญ่
38
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693903 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.5 วจิราภรณ์ บุญใหญ่
39
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022108 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 วนษา สินจังหรีด
40
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 วนษา สินจังหรีด
41
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 วนษา สินจังหรีด
42
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692506 เทคโนโลยีเว็บ มคอ.3 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
43
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692506 เทคโนโลยีเว็บ มคอ.5 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
44
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693608 การซ่อมบำรุงระบบไมโครคอมพิวเตอร์ มคอ.5 ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
45
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691606 ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ มคอ.3 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
46
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691606 ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ มคอ.5 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
47
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694708 ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
48
2/2563 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694708 ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.5 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
49
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023302 ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด มคอ.3 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
50
2/2563 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023302 ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด มคอ.5 ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738