ข้อมูลรายวิชา

ลำดับ สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ. ภาคเรียน อาจารย์ วันที่ upload
download
1
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023702 การสวิทชิ่งและเร้าติ้งบนเครือข่าย มคอ.3 2/2560 ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ 4 มิถุนายน 2561
2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มคอ.3 2/2560 ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง 17 พฤษภาคม 2561
3
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693301 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มคอ.3 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 25 พฤษภาคม 2561
4
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7002402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 พัฒนา ศรีชาลี 25 พฤษภาคม 2561
5
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693904 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
6
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5694404 วิทยาการเข้ารหัสลับ มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
7
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023101 การสื่อสารข้อมูล มคอ.3 2/2560 บริบูรณ์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
8
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691201 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
9
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5692505 ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
10
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5693802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ปิยภัทร โกษาพันธุ์ 25 พฤษภาคม 2561
11
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
12
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7022301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
13
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023301 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 เอกราช ธรรมษา 4 มิถุนายน 2561
14
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691603 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มคอ.3 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
15
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023401 สัญญาณและระบบ มคอ.3 2/2560 ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์ 16 พฤษภาคม 2561
16
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023705 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1 มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
17
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024601 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
18
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7024906 เตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ณัฐวัตร คมเฉียบ 8 มิถุนายน 2561
19
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5691604 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 5 มิถุนายน 2561
20
วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 7023106 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มคอ.3 2/2560 ธัญลักษม์ ดีกา 6 มิถุนายน 2561
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738