ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

ผู้จัดทำ
นางสาวกุลธิดา ศรีบุระ รหัสนักศึกษา 59122970203
นางสาวพรทิตา เตียงแก้ว รหัสนักศึกษา 59122970211
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณพรม รหัสนักศึกษา 59122970220
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี